REKLAMASJONSRETT

I de tilfeller produktene har feil eller mangler kan kjøper kreve retting av feil, nytt produkt, prisavslag eller at kjøpet heves. Feilene må foreligge på det tidspunkt de har kommet i kundens besittelse.Kunden har plikt til å undersøke produktene ved mottak og melde fra til butikken inne 10 dager dersom feil oppdages. Feil og mangler må fortrinnsvis meldes skriftlig. Forhandleren vil informere kunden om videre behandling av feilen.Vanlig slitasje er ikke reklamasjonsgrunn og butikken er ikke ansvarlig for feil i forbindelse med montering utført av andre.Retten til å reklamere gjelder i to år etter at kunden fikk varen i besittelse. I de tilfeller produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år utvides fristen til 5 år.

REKLAMASJONSFRIST

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler i henhold til forbrukerlovens bestemmelser. Det samme gjelder for mangler som først kan oppdages etter montering eller at varen er tatt i bruk. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger.

RETUR /ANGRERETT

MERK VIKTIG !

Så lenge varen ligger i originalemballasje og ikke er montert/brukt, kan du sende den i retur til oss.!

Luxhjem AS

Hagavegen 32

Jessheim 2066

Returpakkegebyr for badekar fra 450 kr til 3500 kr!

Leveringskostnader (både levering og retur) refunderes ikke.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 11).
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12, punkt a)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
  • Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt inkludert frakt, innen 14 dager fra varen er mottatt selger (jf. § 15, 5. ledd).

Alle produktene våre har 2 års garanti.Badekar har 10 års garanti!Viktig Montering av rørlegger kreves!